icon

UA

 • icon

  UA

 • icon

  ru

 • icon

  UA

 • icon

  ru

atmosfera dance

icon

UA

 • icon

  UA

 • icon

  ru

 • icon

  UA

 • icon

  ru

atmosfera dance

Публічна оферта

Цей публічний договір (оферта) про надання освітніх послуг (далі – «Договір») є пропозицією ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ Гурової Тетяни Анатоліївни (далі – «Виконавець»), та фізичною особою, що згодна з умовами цього Договору (далі – «Замовник»), укласти Договір про надання освітніх послуг. Цей Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет за адресою: https://atmosfera-dance.com.ua/publichna-oferta. Цей договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладання Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України. Публікація цього Договору розглядається, як направлення Виконавцем публічної оферти будь-якій фізичній особі (громадян України, громадянин іншої держави, особа без громадянства), Публікуючи цей Договір, Виконавець пропонує вказаним особам укласти з ним Договір на умовах, що викладено нижче.
1. Терміни та визначення1.1. Сайт – інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою:https://atmosfera-dance.com.ua1.2. Договір публічної оферти – публічний договір, який розміщений на Сайті застосування якого є обов’язковим для Замовника та Виконавця.1.3. Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця про придбання послуги, інформація про яку розміщена на Сайті, підтверджується внесенням оплати вартості послуг.1.4. Акцепт Замовником цього Договору означає, що він повністю згоден з усіма положеннями цього Договору. З моменту акцепту Замовником цей Договір вважається укладеним.1.5. Послуги – послуги, про які на Сайті розміщено пропозицію Виконавця.1.6. Замовник – будь-яка фізична особа з повною дієздатністю, або юридична особа, що має намір придбати послугу згідно з чинним законодавством України.1.7. Виконавець – може бути юридична особа або фізична особа-підприємець, яка надає послуги вказані на Сайті. Найменування Виконавця вказується при визначенні та оплаті конкретної послуги.
2. Предмет Договору2.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати освітню послугу з напрямків хореографії, перелік яких зазначено на сайті, а Замовник зобов’язується на умовах і порядку, визначених цим Договором, отримати послугу та оплатити її своєчасно та у повному обсязі.2.2. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на надання зазначених послуг без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання цього Договору.
3. Умови та обсяг надання послуг3.1. Навчання починається з пробного уроку. Пробний урок необхідний для того, щоб замовник міг визначитися чи хоче він продовжувати навчання.3.2. Заклад надає освітні послуги протягом календарного року, згідно з графіком. 3.3. Договір про навчання дітей набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами прийнятих цим договором зобов`язань до 30 червня кожного учбового року. В липні та серпні діють абонементні умови.3.3. Надання послуги, здійснюється за адресою, вказаною на сайті.3.4. Пробне заняття у випадку, коли Замовник вирішує зупинити співпрацю не оплачується Замовником.3.5. У випадку хвороби дитини, більше 3 тижнів, за наявності медичної довідки, внесені авансом кошти перераховуються у розмірі 50% пропущених занять, як оплата за наступний місяць навчання. Якщо термін хвороби менше ніж 3 тижні, за наявності медичної довідки, дитина може відпрацювати додатково пропущені заняття в інших групах школи танцю.3.6. У випадку відсутності заняття з вини Виконавця, він зобов'язується провести пропущене заняття в іншій час.3.7. Оплата за заняття, пропущене без поважної причини, становить 100 %.
4. Ціна договору та порядок оплати4.1. Ціна кожної послуги визначається відповідно діючого прайса, розміщеного на офіційному сайті https://www.atmosfera-dance.com.ua4.3. Для дитячих груп оплата здійснюється помісячно до 7 числа поточного місяця, в разі несвоєчасної оплати договір вважається розірваним і дитина втрачає місце в групі.4.4. Оплата Пробного заняття авансова, у випадку, коли Замовник не скасовує заздалегідь запис оплата не повертається. 4.5. Для дорослих груп оплата здійснюється шляхом передоплати, після створення відповідного замовлення: 4.5.1. У випадку перенесення Замовником заняття за 3 години до початку плата за заняття не знімається, як за скасоване. За умови, що перенесене заняття буде проведене у межах абонементу, або 30 днів для пробного заняття. Якщо замовник не скасував заняття вчасно, у такому випадку списується 100% оплата за заняття.4.5.2. Абонемент має термін 30 днів, після закінчення терміну- всі невикористані заняття автоматично списуються.
5. Права і обов'язки Сторін5.1. Замовник приймає на себе зобов’язання оплатити послуги Виконавця в розмірі і в порядку, передбачених Договором.5.2. Виконавець повідомляє Замовнику на його вимогу всі відомості про хід проведення занять.5.3. Виконавець зобов’язується надати послуги, передбачені цим Договором.5.4. Виконавець має право в односторонньому порядку:5.4.1. призупинити надання послуги за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору;5.4.2. змінювати умови даного Договору, які стосуються підвищення оплати, зміни викладача, зміну графіку навчання;5.4.3. змінити ціни на послуги, розміщуючи їх на Сайті.5.5. Виконавець може призупинити надання послуг у випадку:5.6.1. Затримки оплати та заборгованості в 1 заняття.Всі зміни набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
6. Відповідальність сторін6.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.6.2. Сторона, винна у порушенні умов договору, відшкодовує потерпілій Стороні підтверджені документально понесені нею збитки. Розмір збитків, що відшкодовуються Виконавцем, обмежується розміром суми вартості послуги, оплаченої за цим договором в період заподіяння збитків.6.3. Всі суперечки, які можуть виникнути з даного договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.6.4. Якщо Сторони не зможуть досягти компромісу, спір підлягає вирішенню відповідно до законодавства України.
7. Порядок зміни та розірвання договору7.1. Замовник за бажанням, має право укласти письмовий Договір про надання послуг з Виконавцем. У разі укладання такого договору, будь-які домовленості, що передували укладенню письмового договору є недійсними та не беруться до уваги.7.2. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін на будь-якій стадії його дії.7.3. Цей договір може бути розірваний, у тому числі й в разі зміни вартості послуг, як за взаємною згодою сторін, так і шляхом односторонньої відмови від договору на будь-якій стадії його дії. Договір вважається розірваним з моменту відмови від виконання договірних зобов’язань.7.4. При розірванні договору Замовник зобов’язується повністю оплатити вартість послуг, фактично наданих Виконавцем.
8. Форс-мажор8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних Умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії і т. д.), що забороняють заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю, карантинні заходиобмежень та інше). У випадку перерахованих обставин взаємних претензій за договором не буде.
9. Захист інформації9.1. Замовник висловлює згоду на обробку своїх персональних даних в такий спосіб:9.1.1. При оплаті послуги;9.1.2. За участю в рекламних акціях Виконавця відповідно до правил проведення таких заходів.9.3. Сторони домовилися, що категорії персональних даних, які Замовник дає згоду обробляти, це: прізвище, ім’я, по батькові Замовника, контактні телефони, адреса електронної пошти (Електронна пошта), історію транзакцій оплати. Такі дані можуть зберігатися протягом 2 років.9.4. Виконавець гарантує, що персональні дані будуть зберігатися та оброблятися у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець гарантує не передавати персональні дані третім особам.
10. Інформаційні повідомлення10.1. Розсилки та інформаційні повідомлення будуть відправлені на адреси електронної пошти, номери телефонів Замовників, які отримували послуги або брали участь в акціях і / або інших маркетингових заходах (конкурси, розіграші призів / подарунків і т.д.), які проводилися Виконавцем.10.2. Підставою для отримання розсилки та / або інформаційного повідомлення є адреса електронної пошти або номер телефону, який Замовник за власною ініціативою повідомив у відповідній анкеті (заповненої їм для участі в акції та / або маркетингової активності) або при замовленні послуги.10.3. Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні відвідування занять, спеціальні пропозиції та інші заходи для Замовників.10.4. Замовник в будь-який момент може відписатися від отримання розсилки звернувшись до Виконавця.
11. Заключні положення11.1. Цей договір вступає в силу з моменту внесення оплати Замовником на рахунок ФОП Гурова Тетяна Анатоліївна і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань викладених в Договорі.